icon arrow trash icon arrow links icon-Wereldbol icon-Blad icon-Voetafdruk maple-leaf binoculars checkmark book brain compass film-reel fish flower germs headdress island kayak mountain pagoda pine ruler saturn search snowflake tortoise dna flasks masks museum music palette rocket-ship settings snorkel vase play cross weekly-calendar shape
Museon-Omniversum is naar aanleiding van de corona lockdown tijdelijk gesloten.
Leeuw en welp

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Stichting Continuïteit Omniversum Gedeponeerd te Den Haag 30-6-2010 Aktenummer: 49/2010

Voorwaarden aankoop online tickets

 1. Online tickets van Omniversum worden uitgegeven door onze partner Active Tickets. Active Tickets is, na betaling door de klant, verantwoordelijk voor het uitgeven van een onbeschadigd en scanbaar ticket. Active Tickets draagt zorg voor de verzending per e-mail van de bestelde tickets. Leveringstermijn bij betaling met iDEAL of creditcard is meestal direct, maar uiterlijk binnen 30 minuten na ontvangst van de betaling.
   
 2. De koper is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die noodzakelijk zijn bij het mogelijk maken van het verzenden van de tickets per email en het verrichten van de betaling via Internet. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van een ticket.
   
 3. Een ticket is voorzien van een unieke barcode. Bij de entree van de filmzaal wordt het ticket gescand. Alle tickets zijn maar eenmaal geldig. Kopiëren van het ticket is nutteloos. Elk misbruik zal door Omniversum worden vervolgd.
   
 4. Een ticket wordt gescand bij de zaalentree van Omniversum. Als u het ticket print, zorg er dan voor dat het goed leesbaar blijft en niet beschadigd zodat het niet meer scanbaar is. Beschadigde tickets kunnen bij de entree geweigerd worden.
   
 5. Ieder ticket is voorzien van een geldigheidsdatum en een tijdstip van aanvang. Na deze datum en het tijdstip vervalt het recht op toegang. Een ticket is niet inwisselbaar voor geld en de geldigheid kan niet worden verlengd of aangepast.
   
 6. Het herroepingsrecht voor consumenten (ontbinding online aankoop) is niet van toepassing vanwege de vaste datum en tijdstip van de voorstelling dat aan het gekochte ticket verbonden is. 
   
 7. Bij het betreden van Omniversum gelden in alle gevallen de theaterregels en algemene voorwaarden. Interpretatie en uitvoer van de theaterregels ligt bij de medewerkers van Omniversum.

Algemene voorwaarden en theaterregels

1. Algemeen

 • De medewerkers van Omniversum hebben de opdracht uw theaterbezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen en u zo veel mogelijk van dienst te zijn. Aanwijzingen van onze medewerkers dienen dan ook tijdens het bezoek aan Omniversum, steeds te worden opgevolgd.

2. Parkeren

 • De parkeerplaats voor Omniversum is door de Gemeente aangewezen voor gebruik door bezoekers van Museon en Omniversum.
 • Op de parkeerplaats gelden dezelfde regels als op de openbare weg.
 • Teneinde storingen in het verkeer te voorkomen, moeten de aanwijzingen van onze medewerkers opgevolgd worden.
 • Mocht u de verkeersregel en/of aanwijzingen niet of onvoldoende opvolgen, dan zijn wij gerechtigd uw auto op uw risico en uw kosten van de parkeerplaats te verwijderen.
 • U moet ervoor zorgen dat uw auto goed is afgesloten en dat u geen kostbare goederen in uw auto laat liggen.
 • Voor diefstal, vernielingen of enigerlei (andere) schade aan uw auto is Omniversum niet aansprakelijk.

3. Toegang

 • Betreding van het Omniversum theater geschiedt op eigen risico.
 • Het nuttigen van meegebrachte etenswaren en dranken is niet toegestaan. In de horecafaciliteit kunnen versnaperingen worden gekocht en geconsumeerd in de daartoe bestemde ruimte(n). In het gebouw is roken niet toegestaan.
 • De theaterzaal mag slechts betreden worden met een geldig toegangsbewijs. Het toegangsbewijs moet u tijdens het verblijf in de theaterzaal bewaren en dient op verzoek van een theatermedewerker getoond te worden.
 • Het toegangsbewijs is slechts geldig voor de voorstelling die op het toegangsbewijs vermeld staat.
 • Na aanvang van de voorstelling kan, om veiligheidsredenen, geen toegang tot de zaal worden verleend.
 • Personen, die onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen zijn, zowel als personen die de orde dreigen te verstoren, het zij de orde verstoren, zulks ter beoordeling van de medewerkers van Omniversum, kunnen worden geweigerd dan wel worden verwijderd.

4. Veiligheidsregels

 • Honden en andere huisdieren zijn niet in de theaterzaal toegestaan (m.u.v. blindengeleide honden).
 • Het is verboden gevaarlijke voorwerpen, alcoholische en/of verdovende middelen mee te nemen tijdens een bezoek aan Omniversum. De theatermedewerkers zijn bevoegd deze zaken in beslag te nemen. De theaterdirectie kan besluiten ingenomen onwettige zaken over te dragen aan de bevoegde instanties.
 • Het moedwillig lawaai maken en hoorbaar gebruik van mobiele telefoons, radio’s, cassetterecorders en andere (geluids)apparatuur is niet toegestaan in de theaterzaal. Indien er sprake is van moedwillig lawaai, zijn de theatermedewerkers bevoegd de geluidsapparatuur in beslag te nemen.
 •  De aanwijzingen van de theatermedewerkers dienen opgevolgd te worden. Hiermee is uw eigen belang en dat van uw medebezoekers gediend.

5. Toezicht

 • Omniversum wijst alle ouders en begeleiders van kinderen en groepen erop, dat zij verantwoordelijk zijn voor diegenen die onder hun leiding Omniversum bezoeken.
 • Dit betekent dat ouders en begeleiders ook aansprakelijk zijn voor de schade die door de aan hen toevertrouwden wordt veroorzaakt.

6. Aansprakelijkheid

 • Omniversum aanvaart slechts aansprakelijkheid in die gevallen waarbij sprake is van een tekortkoming welke aan de onderneming of de theatermedewerkers is toe te rekenen. Aansprakelijkheidsstellingen zullen worden beoordeeld door onze aansprakelijkheidsverzekeraar.
 • Gebruik van de (eventueel aanwezige) garderobe, is voor eigen risico. De garderobe is niet bewaakt en u wordt geadviseerd geen waardevolle voorwerpen in uw jassen achter te laten. Omniversum kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor vermissing of beschadiging.

7. Schademeldingen

 • Wij verzoeken u onverwijld contact op te nemen met de theatermedewerkers indien u constateert dat er schade is of wordt aangebracht aan bezittingen van Omniversum. Ook indien uzelf schade meent te hebben geleden door een bezoek aan Omniversum, verzoeken wij u dit onverwijld te melden. Nadat u het pand van Omniversum heeft verlaten kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaarden.

8. Promotie en verkoop

 • Het bedrijven van promotie of het verkopen van diensten en/of artikelen op de parkeerplaats en in Omniversum is, zonder schriftelijke toestemming van de directie, niet toegestaan.

9. Verwijdering

 • De theatermedewerkers zijn gerechtigd om personen, die zich tegen deze regels verzetten of zich er niet aan houden, uit Omniversum te verwijderen, zonder dat diegene die verwijderd is recht heeft op schadeloosstelling.

10. Afval

 • Afval dient in de in Omniversum aanwezige vuilnisemmers/bakken gedeponeerd te worden.

11. Kaartverkoop

 • Nadat de aankooptransactie heeft plaatsgevonden kan geen korting en/of restitutie meer worden verleend.
 • Kortingsbonnen en/of waardecheques met een verlopen geldigheidsdatum kunnen niet in behandeling worden genomen.

Respect voor onze planeet

Onze missie
asd