icon arrow trash icon arrow links icon-Wereldbol icon-Blad icon-Voetafdruk maple-leaf binoculars checkmark book brain compass film-reel fish flower germs headdress island kayak mountain pagoda pine ruler saturn search snowflake tortoise dna flasks masks museum music palette rocket-ship settings snorkel vase play cross weekly-calendar shape
Zaal Omniversum

Anbi certificatie en verantwoording

Sinds december 2009 zijn alle activiteiten ondergebracht in de Stichting Continuïteit Omniversum.

Stichting Continuïteit Omniversum

Stichting Continuïteit Omniversum, een stichting zonder winstoogmerk, is gevestigd te Den Haag en heeft als doelstelling “het doorgeven van kennis over het menselijk leven, de natuur en onze planeet aan allen, die daarvoor een nieuwsgierige belangstelling koesteren, op zodanige wijze, dat zij daardoor verwonderd en geïnspireerd raken, kennis die essentieel is voor een duurzame samenleving en voorts het bevorderen van alles wat in brede zin bijdraagt tot de maatschappelijk relevante educatie en popularisering van wetenschappen en cultuur in al hun facetten, alsmede alles wat met vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord”.
 

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor hoeft over schenkingen, erfstellingen en legaten geen schenkings- of successierecht betaald te worden.

RSIN nummer: 816327075
Kamer van Koophandel: 27199039
Statutair gevestigd: Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag
Theateradres: President Kennedylaan 5, 2517 JK Den Haag
Postadres: Postbus 30313, 2500 GH Den Haag
Telefoon kantoor: (geen reserveringen) 070 307 34 56
Telefoon theater: 070 416 82 00 / 070 354 54 54
E-mail: administratie@omniversum.nl
Website: www.omniversum.nl
 

Bestuur
B.I. Reijnhoudt (directeur)
M. Batelaan- van Ravestijn (adjunct directeur bedrijfsvoering)

Raad van Toezicht
W. Bijleveld (voorzitter)
M.F. Schenkels
F. van Steenis
 

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur voorziet de raad van toezicht -gevraagd en ongevraagd- tijdig van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad van toezicht en bespreekt periodiek met de raad de gang van zaken binnen de stichting. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De leden van het bestuur worden benoemd, geschorst of ontslagen door de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt het salaris van het bestuur vast. Buiten een vacatievergoeding en eventuele reiskosten mag de stichting geen uitkeringen doen aan de leden van de raad van toezicht.

Succes indicatoren

De hoeveelheid bezoekers zijn voor ons bepalend voor de mate van succes. Het streven is om onze films bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen, zonder de continuïteit van de stichting in gevaar te brengen.  Dit houdt in dat we streven naar het in standhouden van een eigen vermogen dat ons in staat stelt de noodzakelijke investeringen te doen en een buffer vormt voor onverwachte tegenvallers. De toegangsprijs die wij vragen aan onze bezoekers zal daarom niet hoger zijn dan noodzakelijk.

Inkomsten

De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van directe en indirecte exploitatie van het theater, het verstrekken van financiële of materiële hulp aan, het zich interesseren bij en het deelnemen in instellingen met een soortgelijk of aanverwant doel op het gebied van informatieoverdracht, kennisoverdracht, educatie, popularisering van wetenschappen en cultuur in al haar facetten. De geldmiddelen van de stichting bestaan o.a. uit subsidies en retributies, giften, donaties en vrijwillige bijdragen van natuurlijke- of rechtspersonen, erfstellingen en legaten, inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen en alle andere baten en inkomsten.

Maatschappelijk en verantwoord ondernemen

Omniversum stelt zich tot doel om de negatieve gevolgen op de omgeving, als gevolg van haar handelen zoveel mogelijk te beperken. Er wordt bewust omgegaan met het gebruik van grondstoffen, door waar mogelijk het verbruik hiervan te verminderen of door ze op een zodanige manier te gebruiken dat ze recyclebaar zijn. Bij elke aankoop zullen we naast prijs en kwaliteit, het effect op de omgeving laten meewegen in onze keuze. Ten opzichte van onze bezoekers, partners en medewerkers zullen we altijd transparant handelen en oog hebben voor hun veiligheid en gezondheid.

Personeelsbeleid

Gemotiveerde, goed opgeleide en getrainde medewerkers, een prettige werksfeer en goede arbeidsomstandigheden zijn medebepalend voor het realiseren van onze missie en doelstellingen. Leidinggevenden moeten vooral betrokken, richtinggevend, overtuigend en inspirerend zijn. Omniversum streeft naar een open cultuur, waarin plaats is voor de mening van eenieder. Klantvriendelijkheid en service staan hoog in het vaandel. Omniversum en haar medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Het verbeteren van de veiligheid voor zowel bezoekers als personeel is een belangrijk streven.

Bestuursverslag

Programmering 2017

Er zijn in 2017 vier nieuwe films uitgebracht. In februari was dit de film Fly me to the moon, een animatiefilm voor kinderen die gebaseerd is op de vlucht van Apollo 13. In mei de film China, the rise of an empire, die gaat over de vroege geschiedenis van China aan de hand van de ontdekking van het Terracotta leger in Xian en de link legt met het huidige China. Voor de zomervakantie is de film Journey into Amazing caves in première gegaan. Deze film verteld over de ontdekkingen die gedaan worden in grotten, met name ontdekkingen die voor de medische wetenschap belangrijk zijn. De onderliggende boodschap is dat we zuinig moeten zijn op de ongerepte natuur omdat die ons nog veel te bieden heeft. Als laatste film hebben we Sammy’s avonturen in december uitgebracht. Dit is een animatiefilm over een schildpad die een reis door de oceaan aflegt en daarbij onder meer bedreigingen tegenkomt die het gevolg zijn van menselijk handelen, zoals de visserij en het plastic afval in de oceaan. In december hadden we vijf uitverkochte shows van Pink Project, live muziek gecombineerd met film. Daarnaast zijn er ook enkele films uit onze bibliotheek, zoals Jerusalem en To the Arctic, opnieuw in de programmering opgenomen.

Activiteiten 2017

Er zijn verschillende activiteiten ontwikkeld die samenhingen met de filmprogrammering. Zo is in de herfstvakantie een filmfestival georganiseerd met bestaande films, met als thema ‘een Beestenboel in Omniversum’.  Samen met Stichting C3 (een stichting die kinderen en jongeren laat kennismaken met chemie en life sciences zodat ze hun talenten hierin kunnen ontdekken) zijn we een samenwerking aangegaan om kinderen hun eigen proefjes te laten doen in het tijdelijk opgezette Amazing Lab, in Omniversum in het kader van de film Journey into Amazing Caves. We hebben de film Sammy’s Avonturen gecombineerd met een leerzame speurtocht in Omniversum, waarbij kinderen in de foyer antwoorden moesten zoeken op de vragen uit de speurtocht. Een ingevulde vragenlijst werd beloond met een filmposter.

De samenwerking met de Volksuniversiteit is in 2017 gecontinueerd met lezingen in combinatie met een film en is er met By the Ocean we Unite een speciale avond georganiseerd. Deze organisatie zet zich in voor een wereld zonder plastics. De donateurs van World Animal Protection zijn in het zonnetje gezet en kregen een speciale avond in Omniversum aangeboden.

In oktober is er een docentenavond georganiseerd voor de film Journey into Amazing Caves. Biologie- en scheikunde leraren werden op de hoogte gebracht van de nieuwe film met het bijbehorende scholenpakket dat onder meer lesmateriaal en combinatiemogelijkheden bevatte.

Vanaf half februari 2017 is aan onze bezoekers een virtual reality reis aangeboden aan in de foyer. De bezoeker maakt hier een reis in de ruimte en krijgt een blik op de aarde zoals astronauten die zien. Van deze astronauten is bekend dat de beleving ze bewuster heeft gemaakt van de kwetsbaarheid van onze planeet. Met deze VR-experience proberen we hetzelfde gevoel over te brengen op onze bezoekers.

In 2017 zijn er verschillende bijeenkomsten met Duurzaam Den Haag en het Museon geweest om afspraken te maken over toekomstige samenwerkingen. De start en finish van de Vredesloop was in september voor het eerst bij ons voor de deur waardoor we moeilijk bereikbaar waren, als compensatie hebben we met de organisatie kunnen afspreken dat ons logo op de startnummers geplaatst kon worden. In november is een proef gestart om te kijken of wij en onze bezoekers klaar waren om een PIN-only theater te worden. Gedurende de proef bleek al snel dat een aanzienlijk aantal bezoekers toch de voorkeur gaf om cash af te rekenen en we is besloten voorlopig geen PIN-only beleid in te voeren. Eind januari zijn we gestart met het online verkopen van toegangskaarten. Het invoeren van het systeem waarmee online kaarten gekocht konden worden heeft in 2017 geleid tot een aantal storingen met als gevolg dat we hierdoor bezoekers en omzet zijn misgelopen.

Het bestuur van de Vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum heeft Omniversum in 2017 weer met raad en daad bijgestaan. Om de realisatie van de virtual reality installatie mogelijk te maken, is financiële steun van de vereniging ontvangen. Omniversum heeft de lunch verzorgd tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging in april, waarbij genodigden ook een film mochten bekijken. Ook de filmdag voor de leden van de vereniging was weer succesvol en bracht bijna 600 bezoekers naar Omniversum. Daarnaast hebben we het bestuur en de winkelvrijwilligers verrast met een taart omdat Omniversum in 2017 30 jaar bij de vereniging aangesloten was.

In 2017 hebben we geïnvesteerd in een narrowcasting systeem voor de foyer, waardoor we zelf online de informatie kunnen aanpassen die we aan onze bezoekers tonen. Er is ook geïnvesteerd in de zaalverlichting; de werkspots zijn vervangen door energiezuinige ledverlichting. De zaal (inclusief stoelen) heeft een dieptereiniging ondergaan en er is gestart met het renoveren van het horecaterras, zowel binnen als buiten. Een andere noemenswaardige investering is de aanschaf van een nieuwe laserbeamer waardoor we in het voorprogramma en bij special events een kwalitatief betere projectie kunnen bieden.

Exploitatieresultaat en financiële positie

Het exploitatieresultaat over 2017 komt uit op € 8.812 positief, na onttrekking uit het bestemmingsfonds. Inclusief een positieve kasstroom over 2017 van € 59.730 is de liquiditeitspositie zodanig dat de stichting financieel in goede gezondheid verkeert.

Vooruitzichten 2018

De begroting van 2018 is wederom uitgegaan van 270.000 bezoekers en 10.000 VR bezoekers. De eerste nieuwe film (in april) is The Great White Shark, waarin het leven van de witte haai wordt gevolgd. Net voor de zomervakantie gaat de film America Musical Journey én Oceans, Our Blue Planet in première. In 2018 wordt de 11 miljoenste bezoeker verwacht en in het voorjaar tot aan de zomervakantie wordt gestart met het vertonen van opera-uitzendingen op ons filmdoek.

De introductie van digitale projectie wordt eind 2019 verwacht. Dit betekent dat Omniversum nog is aangewezen op filmkopieën. Zoals het er nu naar uitziet zal er in de komende periode nog voldoende aanbod zijn van films om onze bezoekersaantallen op een redelijk peil te houden. Een transitie naar digitale projectie is nodig omdat steeds meer films alleen digitaal beschikbaar komen. Bovendien zal door de digitale projector ook de kwaliteit van de projectie verbeteren. Hierdoor zullen we in staat zijn onze bezoekers, nog meer dan in het verleden, de illusie te geven dat ze even in een andere wereld verblijven. Cruciaal is dat digitale projectie ons in staat stelt meer flexibel te zijn in de programmering, zodat we in de toekomst deze beter kunnen afstemmen op onze doelgroepen en de actualiteit. We kunnen hierdoor ook een betere aansluiting maken met de thema’s van onze partners. In 2017 is gesproken met leveranciers en zijn bezoeken afgelegd om nieuwe systemen te bekijken. Vooralsnog staat een demonstratie van digitale projectie door IMAX Corporation medio 2018 gepland.

Tot slot

Wij spreken onze dank uit aan onze bezoekers, onze partners en de Vereniging van Vrienden van het Museon en Omniversum voor hun interesse en bijdragen welke ons in staat hebben gesteld onze missie uit te kunnen voeren. Daarnaast danken wij onze medewerkers voor hun inzet en betrokkenheid bij het werk van onze stichting.
 

Download: publicatie 2017

Respect voor onze planeet

Onze missie
asd