icon arrow trash icon arrow links icon-Wereldbol icon-Blad icon-Voetafdruk maple-leaf binoculars checkmark book brain compass film-reel fish flower germs headdress island kayak mountain pagoda pine ruler saturn search snowflake tortoise dna flasks masks museum music palette rocket-ship settings snorkel vase play cross weekly-calendar shape
Omniversum is tijdelijk gesloten wegens het coronavirus (COVID-19). Klik hier
Zaal Omniversum

Doelstellingen en (financiële) verantwoording

Stichting Continuïteit Omniversum

Doelstellingen en (financiële) verantwoording

Stichting Continuïteit Omniversum, een stichting zonder winstoogmerk, is gevestigd te Den Haag en heeft als doelstelling "het doorgeven van kennis over het menselijk leven, de natuur en onze planeet aan allen, die daarvoor een nieuwsgierige belangstelling koesteren, op zodanige wijze, dat zij daardoor verwonderd en geïnspireerd raken, kennis die essentieel is voor een duurzame samenleving en voorts het bevorderen van alles wat in brede zin bijdraagt tot de maatschappelijk relevante educatie en popularisering van wetenschappen en cultuur in al hun facetten, alsmede alles wat met vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord". 

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor hoeft over schenkingen, erfstellingen en legaten geen schenkings- of successierecht betaald te worden.
 

RSIN-nummer: 816327075
Kamer van Koophandel: 27199039

Statutair gevestigd: Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag
Theateradres: President Kennedylaan 5, 2517 JK Den Haag
Postadres: Postbus 30313, 2500 GH Den Haag
Telefoon kantoor: (geen reserveringen) 070 3073456

Telefoon theater: 070 3545454
E-mail: administratie@omniversum.nl
Website: www.omniversum.nl

 

Bestuur 
B.I. Reijnhoudt (directeur)
M. Batelaan- van Ravestijn (adjunct-directeur bedrijfsvoering)

 

Raad van Toezicht 
W. Bijleveld (voorzitter)
M.F. Schenkels

F. van Steenis
 

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur voorziet de raad van toezicht -gevraagd en ongevraagd- tijdig van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad van toezicht en bespreekt periodiek met de raad de gang van zaken binnen de stichting. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.

De leden van het bestuur worden benoemd, geschorst of ontslagen door de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt het salaris van het bestuur vast. Buiten een vacatievergoeding en eventuele reiskosten mag de stichting geen uitkeringen doen aan de leden van de raad van toezicht.

Succes indicatoren

De hoeveelheid bezoekers zijn voor ons bepalend voor de mate van succes. Het streven is om onze films bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen, zonder de continuïteit van de stichting in gevaar te brengen.  Dit houdt in dat we streven naar het in standhouden van een eigen vermogen dat ons in staat stelt de noodzakelijke investeringen te doen en een buffer vormt voor onverwachte tegenvallers. De toegangsprijs die wij vragen aan onze bezoekers zal daarom niet hoger zijn dan noodzakelijk

Inkomsten

De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van directe en indirecte exploitatie van het theater, het verstrekken van financiële of materiële hulp aan, het zich interesseren bij en het deelnemen in instellingen met een soortgelijk of aanverwant doel op het gebied van informatieoverdracht, kennisoverdracht, educatie, popularisering van wetenschappen en cultuur in al haar facetten. De geldmiddelen van de stichting bestaan o.a. uit subsidies en retributies, giften, donaties en vrijwillige bijdragen van natuurlijke- of rechtspersonen, erfstellingen en legaten, inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen en alle andere baten en inkomsten.

Maatschappelijk en verantwoord ondernemen

Omniversum stelt zich ten doel om de negatieve gevolgen op de omgeving, als gevolg van haar handelen zoveel mogelijk te beperken. Er wordt bewust omgegaan met het gebruik van grondstoffen, door waar mogelijk het verbruik hiervan te verminderen of door ze op een zodanige manier te gebruiken dat ze recyclebaar zijn. Bij elke aankoop zullen we naast prijs en kwaliteit, het effect op de omgeving laten meewegen in onze keuze.
Ten opzichte van onze bezoekers, partners en medewerkers zullen we altijd transparant handelen en oog hebben voor hun veiligheid en gezondheid.

Personeelsbeleid

Gemotiveerde, goed opgeleide en getrainde medewerkers, een prettige werksfeer en goede arbeidsomstandigheden zijn medebepalend voor het realiseren van onze missie en doelstellingen. Leidinggevenden moeten vooral betrokken, richtinggevend, overtuigend en inspirerend zijn. Omniversum streeft naar een open cultuur, waarin plaats is voor de mening van eenieder. Klantvriendelijkheid en service staan hoog in ons vaandel.

Omniversum en haar medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Het verbeteren van de veiligheid voor zowel bezoekers als personeel is een belangrijk streven.

Bestuursverslag

Programmering 2018

Er zijn in 2018 vier nieuwe films uitgebracht. In april was dit Great White Shark. De boodschap van deze film is dat haaien een vitaal onderdeel zijn van het ecosysteem en het daarom belangrijk is om ze te beschermen.

In juni hebben we Americas Music uitgebracht, die laat zien dat culturele diversiteit een katalysator is voor vernieuwing. Veel nieuwe muziek zoals jazz en hiphop zijn voortgekomen uit een samensmelting van muziek uit verschillende culturen. Voor de zomervakantie is Oceans, our blue planet in première gegaan. Deze film, geproduceerd door de BBC, verteld over de schoonheid van onze oceanen en de rol die de oceanen spelen in het natuurlijk evenwicht op de aarde. De laatste film in 2018 was Pandas, a new story. Het verhaal over een opvangcentrum in China dat een fokprogramma heeft voor panda’s en waar jonge panda’s voorbereid worden op een terugkeer in het wild.

In december waren er vijf uitverkochte shows van Pink Project, livemuziek gecombineerd met film. Daarnaast is er in 2018 ook begonnen met het live streamen van opera’s vanuit het Royal Opera House in Londen.

Activiteiten 2018

Ook in 2018 is weer veelvuldig met de medewerkers (BHV- en ontruimingsteam) geoefend om de veiligheid van bezoekers en personeel te waarborgen bij eventuele calamiteiten. Omniversum heeft in mei meegewerkt aan een grootscheepse terroristische oefening in het theater, georganiseerd door de regionale politie uit Scheveningen. Deze oefening werd door het BHV-team als bijzonder leerzaam ervaren en zowel de politie als brandweer hebben ons pand van binnenuit leren kennen.

Met de marketingafdeling van het Zuiderzee Museum is er kennis uitgewisseld en zijn er “best practices” gedeeld. Daarnaast gebruiken de betrokken medewerkers elkaar als klankbord bij nieuwe activiteiten.

In het onderzoek ‘Nu Gaan We Het Beleven’ werd de beleving van de Omniversumbezoekers tijdens de customer journey onderzocht. De touch points scoorden positief en met name de filmvertoning was het hoogtepunt. Men ervaarde het uitje als leuk, mooi en educatief en gaf gemiddeld het cijfer 8. De beperkte en betaalde parkeergelegenheid werd als negatief ervaren. Uit de interviews is gebleken dat alle respondenten aangaven voornamelijk naar Omniversum te komen vanwege het unieke koepelscherm en de films.

Door een aantal masterstudenten van Wageningen University & Research is een kort onderzoek gedaan naar het effect van het zien van een (natuur)film in Omniversum op de verbondenheid van de bezoekers met de natuur. Er zijn 5 hypothesen getest. De conclusie was dat de bezoekers na het zien van de film zich meer verbonden voelden met de natuur dan ervoor. 

Omniversum heeft de doelstelling van het Haags Klimaatpact, Den Haag in 2030 klimaatneutraal, onderschreven.

In juni was er een lezing van wereldrecordhoudster Freediver Nanja van den Broek in combinatie met de film Great White Shark.

Op 18 juli werd de geboortedag van Mandela op het plein naast Omniversum herdacht. Na het welkomstwoord van diverse ambassadeurs en voormalig topatleet Nelli Cooman werd er een krans gelegd bij het Mandela standbeeld. In 2018 zou Nelson Mandela 100 jaar geworden zijn. De ‘Nelson Mandela Walk’ werd gestart met het doorknippen van een lint en hierna liepen de deelnemers symbolisch de ‘Long Walk of Freedom’ en ontvingen ze bij terugkomst in Omniversum een medaille.

In maart mochten de vrijwilligers, die als City Hosts bij de Ambassade van Den Haag werken, op uitnodiging van Omniversum met een genodigde naar een speciale voorstelling van de film Jerusalem

Op 24 maart werd Earth Hour georganiseerd in Omniversum, een samenwerking met WNF Haaglanden. Burgemeester Pauline Krikke was aanwezig om het licht symbolisch uit te doen. Tijdens Earth Hour wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor klimaatverandering en energiebesparing.

Op 15 september was Omniversum als partner betrokken bij de World Clean Up Day op Scheveningen. Op die dag werd er zwerfafval op het strand en in de duinen opgeruimd.

Op 1 november was er een lezing in samenwerking met de Volksuniversiteit met Drs Willem Post (een Nederlandse Amerika-deskundige, historicus en publicist) in combinatie met de film America’s Music.

Vorig jaar organiseerden we ook verschillende gastlessen voor scholieren met Erik Laan (Space Industry Consultant) in combinatie met de film A Beautiful Planet.

De ‘Grote Kerst Knuffelactie’ in december was een daverend succes met maar liefst 1.000 knuffelpanda’s voor zieke kinderen in het Juliana Kinderziekenhuis. Voor elke knuffelpanda die een bezoeker in de winkel van Omniversum kocht, doneerde Omniversum een pluche panda aan een ziek kind dat de kerstdagen in het Haagse Juliana Kinderziekenhuis moest doorbrengen. Door Omniversum zijn de pluche panda’s in december officieel overhandigd aan Fréderique Hofstede, medisch manager en kinderarts van het Haagse kinderziekenhuis. De actie is met steun van diverse sponsoren mogelijk gemaakt.

Op 21 december is bij Omniversum de opening geweest van een Nederlandse tentoonstelling van de Lions Club. Kinderen gaven door middel van tekeningen aan wat vrede voor hen betekend.

Het bestuur van de Vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum heeft besloten haar koers voor de komende jaren te verleggen. Hieruit is een intentieverklaring gekomen die 21 april, tijdens de algemene ledenvergadering, door de voorzitter en de beide directeuren van Museon en Omniversum, is ondertekend. In hoofdlijnen komt het erop neer dat Museon en Omniversum het voortouw nemen bij het werven, binden en behouden van leden. Het aanbod van activiteiten aan de leden wordt gestuurd en geïnitieerd door Museon en Omniversum.  Het bestuur van de Vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum heeft ons ook in 2018 weer met raad en daad bijgestaan.

In maart is de conferentie van de Giant Screen Cinema Association bezocht. Er zijn daar onder meer nieuwe films bekeken, gesprekken met producenten geweest met betrekking tot hun in ontwikkeling zijnde producties en er is gesproken met leveranciers van digitale projectoren.

In juni zijn twee digitale systemen voor de koepel bekeken in Chicago en Cincinnati. De demo’s waren beide overtuigend. De mogelijkheden en technische kwaliteit van beide systemen waren nagenoeg gelijk. De systemen zijn flexibel in de vertoningsmogelijkheden en hebben geen restricties met betrekking tot het vertonen van content. In principe gaat de voorkeur uit naar het IMAX-systeem omdat deze een grotere operationele betrouwbaarheid biedt, daarnaast geeft dat ons ook de mogelijkheid het merk IMAX te voeren.

In september is de GSCA-conferentie bezocht, voor overleg met hardware leveranciers en distributeurs en te bekijken welke nieuwe films er voor 2019 beschikbaar komen.

Op 11 en 12 oktober hebben we afgevaardigden van 3 IMAX-dome theaters uit Europa (Zweden, Denemarken en Duitsland) ontvangen in Den Haag om informatie uit te wisselen, maar vooral om te overleggen wat de beste strategie en keuzes zijn bij de aanschaf van een digitale projector.

Exploitatieresultaat en financiële positie

Het exploitatieresultaat over 2018 komt uit op € 175.367 negatief, na onttrekking uit het bestemmingsfonds. Inclusief een kasstroom uit investeringsactiviteiten van € 26.245 bedraagt de mutatie geldmiddelen € 156.741 negatief. 

Vooruitzichten 2019

In de begroting van 2019 wordt uitgegaan van 250.000 bezoekers.

De aankoop en implementatie van digitale projectie wordt in 2020 verwacht. Een transitie naar digitale projectie is nodig omdat steeds meer films alleen digitaal beschikbaar komen. Cruciaal is dat digitale projectie ons in staat stelt meer flexibel te zijn in de programmering, zodat we in de toekomst deze beter kunnen afstemmen op onze doelgroepen en de actualiteit. We kunnen hierdoor ook een betere aansluiting maken met de thema’s van onze partners.

In februari wordt de film Backyard Wildernes in de programmering opgenomen. Samenwerkingen met Staatbosbeheer en Kidiyo zijn reeds opgestart. Met Staatsbosbeheer ontwikkelen we programma’s voor kinderen die een leuk dagje uit combineren met leerzame momenten. Zo komt er voor de jongeren een tuinsafari waarbij boswachters vertellen over de natuur in de achtertuin en wordt er een boekje uitgegeven met buitenactiviteiten. Kidiyo is bezig met de ontwikkeling van een app voor jonge kinderen. Zij willen kinderen online stimuleren om offline te gaan leren en ontdekken.

In de zomervakantie brengen we de film Superpower Dogs uit. Een inspirerende familiefilm over zes dappere honden die met hun ongekende talenten mensen helpen en mensenlevens redden.

Voor het najaar staat de film Great Bear Rainforest geprogrammeerd. De film gaat over het laatste gematigd regenwoud dat nog intact is. Dit regenwoud in Canada wordt al duizenden jaren door de inheemse bevolking van de regio beschermd. In de loop van het jaar wordt er bekeken of er nog meer titels beschikbaar komen die we in de programmering van 2019 op kunnen nemen.

Tot slot

Wij spreken onze dank uit aan onze bezoekers, onze partners en de Vereniging van Vrienden van het Museon en Omniversum voor hun interesse en bijdragen. Dankzij hen zijn wij in staat effectief aan onze missie te werken. Daarnaast danken wij onze medewerkers voor hun inzet en betrokkenheid bij het werk van onze stichting.

Download: Totale (financiële) publicatie 2019

Respect voor onze planeet

Onze missie
asd