icon arrow trash icon arrow links icon-Wereldbol icon-Blad icon-Voetafdruk maple-leaf binoculars checkmark book brain compass film-reel fish flower germs headdress island kayak mountain pagoda pine ruler saturn search snowflake tortoise dna flasks masks museum music palette rocket-ship settings snorkel vase play cross weekly-calendar shape
Museon-Omniversum is naar aanleiding van de corona lockdown tijdelijk gesloten.
Zaal Omniversum

Doelstellingen en (financiële) verantwoording

Stichting Continuïteit Omniversum

Doelstellingen en (financiële) verantwoording

Stichting Continuïteit Omniversum, een stichting zonder winstoogmerk, is gevestigd te Den Haag en heeft als doelstelling "het doorgeven van kennis over het menselijk leven, de natuur en onze planeet aan allen, die daarvoor een nieuwsgierige belangstelling koesteren, op zodanige wijze, dat zij daardoor verwonderd en geïnspireerd raken, kennis die essentieel is voor een duurzame samenleving en voorts het bevorderen van alles wat in brede zin bijdraagt tot de maatschappelijk relevante educatie en popularisering van wetenschappen en cultuur in al hun facetten, alsmede alles wat met vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord". 

Visie: “Omniversum brengt de boodschap dat we een beter leven hebben wanneer we ons inspannen om onze planeet te beschermen en met respect omgaan met alles dat en iedereen die daarop leeft. Dit doen we door onze bezoekers virtueel naar andere plaatsen te brengen. Door ze in contact te brengen met andere culturen realiseren zij zich dat we allen wereldburgers zijn.”

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor hoeft over schenkingen, erfstellingen en legaten geen schenkings- of successierecht betaald te worden.

RSIN-nummer: 816327075
Kamer van Koophandel: 27199039
Feitelijk en statutair gevestigd: President Kennedylaan 5, 2517 JK Den Haag
Telefoon kantoor: (geen reserveringen) 070 4168200
Telefoon theater: (informatie) 070 3545454 
E-mail: administratie@omniversum.nl
Website: www.omniversum.nl
 
Bestuur
tot en met 31 december 2020: 
Directeur: B.I. Reijnhoudt
Adjunct Directeur, Hoofd bedrijfsvoering: M. Batelaan-van Ravestijn

vanaf 1 januari 2021: 
Directeur: S.J. van Driel 
Adjunct Directeur, Hoofd bedrijfsvoering: M. Batelaan-van Ravestijn
 
Raad van Toezicht
Voorzitter: W. Bijleveld 
M.F. Schenkels
F. van Steenis 
 
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur voorziet de raad van toezicht -gevraagd en ongevraagd- tijdig van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad van toezicht en bespreekt periodiek met de raad de gang van zaken binnen de stichting. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
 
De leden van het bestuur worden benoemd, geschorst of ontslagen door de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt het salaris van het bestuur vast. Buiten een vacatievergoeding en eventuele reiskosten mag de stichting geen uitkeringen doen aan de leden van de raad van toezicht.

Succes indicatoren
De hoeveelheid bezoekers zijn voor ons bepalend voor de mate van succes. Het streven is om onze films bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen, zonder de continuïteit van de stichting in gevaar te brengen.  Dit houdt in dat we streven naar het in standhouden van een eigen vermogen dat ons in staat stelt de noodzakelijke investeringen te doen en een buffer vormt voor onverwachte tegenvallers. De toegangsprijs die wij vragen aan onze bezoekers zal daarom niet hoger zijn dan noodzakelijk. 

Inkomsten
De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van directe en indirecte exploitatie van het theater, het verstrekken van financiële of materiële hulp aan, het zich interesseren bij en het deelnemen in instellingen met een soortgelijk of aanverwant doel op het gebied van informatieoverdracht, kennisoverdracht, educatie, popularisering van wetenschappen en cultuur in al haar facetten. De geldmiddelen van de stichting bestaan o.a. uit subsidies en retributies, giften, donaties en vrijwillige bijdragen van natuurlijke- of rechtspersonen, erfstellingen en legaten, inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen en alle andere baten en inkomsten. 

Maatschappelijk en verantwoord ondernemen
Omniversum stelt zich ten doel om de negatieve gevolgen op de omgeving, als gevolg van haar handelen zoveel mogelijk te beperken. Er wordt bewust omgegaan met het gebruik van grondstoffen, door waar mogelijk het verbruik hiervan te verminderen of door ze op een zodanige manier te gebruiken dat ze recyclebaar zijn. Bij elke aankoop zullen we naast prijs en kwaliteit, het effect op de omgeving laten meewegen in onze keuze. 
Ten opzichte van onze bezoekers, partners en medewerkers zullen we altijd transparant handelen en oog hebben voor hun veiligheid en gezondheid.

Personeelsbeleid
Gemotiveerde, goed opgeleide en getrainde medewerkers, een prettige werksfeer en goede arbeidsomstandigheden zijn medebepalend voor het realiseren van onze missie en doelstellingen.  Leidinggevenden moeten vooral betrokken, richtinggevend, overtuigend en inspirerend zijn. Omniversum streeft naar een open cultuur, waarin plaats is voor de mening van eenieder.  Klantvriendelijkheid en service staan hoog in ons vaandel. 

Omniversum en haar medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Het verbeteren van de veiligheid voor zowel bezoekers als personeel is een belangrijk streven. 

2020: Gedomineerd door COVID-19 en fusiegesprekken
Omniversum beleefde een uitstekende start van het jaar 2020. De bezoekersaantallen waren in de maanden januari en februari significant hoger dan de laatste jaren, we waren in onderhandeling over een  ‘state of the art’ nieuwe digitale projector en bespraken met banken de mogelijkheid van een hypotheek op het pand voor de gewenste financiering. Met het Museon startten we de eerste serieuze gesprekken met betrekking tot een mogelijke fusie.
De Triodosbank verstrekte de verlangde hypotheek en de installatie van de projectoren vond plaats in juni. Voor optimalisatie van de techniek zouden medewerkers van de leverancier uit de VS komen, maar door COVID-19 bleek dit onmogelijk te worden. Vooralsnog werkte de digitale techniek, ook zonder de directe ondersteuning uit de Verenigde Staten, wonderwel en het beeld was zonder de verlangde support, aantoonbaar beter en scherper dan daarvoor. 
De fusiebesprekingen met Museon verliepen in goede harmonie en na oplevering van de eerste businesscase heeft een extern onderzoeksbureau (ZKA Leisure Consultants) ons ondersteund om de casus te valideren en een passend advies te verstrekken. De doorrekeningen en benchmarks leidde tot de conclusie dat het aantal bezoekers te optimistisch was ingeschat. De totale vloeroppervlakte heeft beperkingen waardoor de combinatie MUSEON | OMNIVERSUM op drukke dagen minder bezoekers kan ontvangen dan waar in de businesscase rekening mee was gehouden. Ook was de gezamenlijke toegangsprijs te laag ingeschat. Financieel compenseerde dit nagenoeg elkaar.
Maar COVID-19 had een desastreus effect op de resultaten. Eerst sluiten dan naar een maximaal aantal bezoekers van 30, vervolgens naar 100 bezoekers en daarna op nieuw een volledige sluiting, waarmee het negatieve resultaat is verklaard.
Deze pandemie noopte ons ook afscheid te nemen van een aantal medewerkers die al jaren bij ons werkzaam waren. Het is uiterst teleurstellend om afscheid te moeten nemen van medewerkers die naar behoren functioneren, maar waarvoor geen positie meer is binnen de formatie, dit ondanks de steunmaatregelen van de rijksoverheid. Overigens zijn de beslissingen genomen eind 2020, maar het feitelijke ontslag vindt plaats in de eerste helft van 2021.
Ook B. Reijnhoudt heeft zijn functie als directeur per 1 januari 2021 neergelegd. Hij blijft tot juli 2021 parttime betrokken voor de programmering. Het past ons hem hier nu reeds dank te zeggen voor zijn inzet de afgelopen jaren.


Bestuursverslag 2020

Programmering 2020
12 februari was de kinderpremière van Turtle adventure. De film was eerder ingesproken door WNF ambassadeur Daniel Boissevain en vertelt het verhaal over een wereldreis van een groen schilpadje. Kunstenares Maria Koijck maakte speciaal voor de gelegenheid een mascotte van plastic zwerfafval. Voorafgaand aan de première was op 6 februari een docentenavond georganiseerd waarbij leraren uit de regio als eerste de nieuwste film konden zien. Het was een informatieve bijeenkomst rond de educatieve mogelijkheden voor basis- en voortgezet onderwijs. Voorafgaand de film presenteerde het naastgelegen Museon de tentoonstellingen Planet of Plastic en One Planet. 

Onderwijsprogramma 75 jaar in vrijheid: In combinatie met de film D-Day, een film die indrukwekkend weergeeft hoe deze fameuze landingsoperatie van de geallieerden de wereld veranderde. De scholieren konden een gastles rond het onderwerp bijwonen speciaal samengesteld door het Nationaal Comité Veteranendag.  

In een samenwerking met Pathé, gestart in 2020, werden Omniversum grootbeeldfilms op het platvorm van Pathé thuis aangeboden. Ook met het Haagse Filmhuis werd een samenwerking gerealiseerd om art-films en documentaires op bioscoopformaat in de avonduren te tonen. 

Activiteiten 2020
In mei is de meest geavanceerde projector die nu op de markt is bij het Omniversum geïnstalleerd. Het nieuwe digitale projectiesysteem vervangt de analoge 15/70-filmprojector. Verdeeld over de zaal staan nu vijf 4K laserprojectoren van het merk Christie die samen met geavanceerde software van het Amerikaanse bedrijf Evans & Sutherland het ESX projectiesysteem vormen. De laserbronnen zijn nodig om genoeg licht op de koepel te krijgen. De combinatie van 5 projectoren zorgt ervoor dat het beeld wordt opgebouwd uit ongeveer 25 miljoen pixels. Een transitie naar digitale projectie was nodig omdat steeds meer films alleen digitaal beschikbaar komen. Cruciaal is dat digitale projectie ons in staat stelt aanmerkelijk flexibeler te zijn in de programmering, zodat we nu en in de toekomst deze beter kunnen afstemmen op onze doelgroepen en de actualiteit. We kunnen hierdoor ook een betere aansluiting realiseren met de thema’s van onze partners. 

De route naar een 1,5 meter samenleving eiste veel aanpassingen binnen Omniversum. Er is veel tijd en geld geïnvesteerd om de bezoekers middels een veilige routing en op veilige afstand van elkaar te laten plaatsnemen in de filmzaal. Waar we normaal 300 personen kunnen placeren werden dat er in de nieuwe situatie slechts 100 en in de tweede lockdown zelfs slechts 30 personen. Ook de routing in de foyer (waarin horeca- en winkelverkooppunt) werd aangepast op de veiligheidsnorm. Tickets konden slechts online aangekocht worden om contactmomenten te vermijden. Vanaf 1 december werd de bezoeker ook verplicht een mondkapje te dragen in de binnenruimten. 

Tussen directie en het bestuur van de Vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum bestaat een structureel overleg. Er wordt dan gesproken over heden en toekomst van het Omniversum en over de programmering. Het bestuur is de Vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum dankbaar voor alle ‘raad & daad’ in 2020. 
De algemene ledenvergadering die altijd in april in het Museon en Omniversum plaatsvindt, werd helaas door COVID-19 geannuleerd. Voor 2021 wordt aan een online bijeenkomst gewerkt. 
Ook de filmdag in november, waarbij de leden van de vereniging een film naar keuze bekijken, moest helaas geannuleerd worden. Leden zijn wel uitgenodigd om op individuele basis de reguliere filmvoorstellingen te bezoeken.  Daarnaast heeft de vereniging een bedrag van € 100.000 geschonken en een rentelozing lening à € 50.000 verstrekt waar Omniversum uiterst dankbaar voor is. 

In december 2019 gaven de Raden van Toezicht van zowel Museon als Omniversum toestemming voor het opstellen van een ‘Memorandum of Understanding’ voor een onderzoek tot een mogelijke fusie tussen beide organisaties. Daarin verklaarden Museon en Omniversum een businesscase te ontwikkelen en op basis daarvan te bezien of genoemde fusie haalbaar is. In de businesscase werd aangetoond dat een ‘Duurzaamheids-Hub’ of Duurzaamheidscampus op basis van de 17 Sustainable Development Goals, met steun van wetenschap en bedrijfsleven, een haalbare kaart is. 
EXPLOITATIERESULTAAT EN FINANCIELE POSITIE 2020
Het exploitatieresultaat over 2020 komt uit op € 261.189 negatief, dit na onttrekking uit het bestemmingsfonds en de mutaties m.b.t. vennootschapsbelasting. 

Vooruitzichten 2021
In de begroting van 2021 wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van 213.000 bezoekers, waarvan 14.000 in schoolverband. Maar vooralsnog is het theater het 1e kwartaal 2021 op last van de overheid gesloten. Personele lasten zijn inmiddels naar beneden bijgesteld. Met een aantal medewerkers zijn in 2020 afspraken gemaakt om medio 2021 uit dienst te treden. Vooralsnog wordt gerekend op  steun van de overheid, vooralsnog in de vorm van de NOW bijdrage en de tegemoetkoming in de vaste lasten. 

Gebeurtenissen na balansdatum
De verwachting is dat met het Museon per 1 juli 2021 een bestuurlijke fusie volgt en per 1 januari 2022 een juridische c.q. fiscale fusie. Ook in 2021 zal Omniversum een aanvraag doen in het kader van de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De regelingen vergoeden bij een omzetdaling een groot deel van de personele kosten en de vaste lasten. Mede door deze maatregelen zijn voor het bestuur redenen om te vertrouwen op een duurzame voortzetting van de ondernemingsactiviteiten. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van Continuïteitveronderstelling. 

Maatschappelijk en verantwoord ondernemen
Omniversum stelt zich ten doel om de negatieve gevolgen op de omgeving, als gevolg van haar handelen zoveel mogelijk te beperken. Er wordt bewust omgegaan met het gebruik van grondstoffen, door waar mogelijk het verbruik hiervan te verminderen of door deze op een dusdanige wijze te gebruiken dat ze recyclebaar zijn. Bij elke aankoop zullen we naast prijs en kwaliteit, het effect op de omgeving laten meewegen in onze keuze. 
Ten opzichte van onze bezoekers, partners en medewerkers zullen we te allen tijde transparant handelen en oog hebben voor hun veiligheid en gezondheid.

Tot slot
Wij spreken onze dank uit aan onze bezoekers, onze partners en de Vereniging van Vrienden van het Museon en Omniversum voor hun betrokkenheid en bijdrage. Dankzij hen zijn wij in staat effectief aan onze missie te werken. Daarnaast danken wij onze medewerkers, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht voor hun inzet en betrokkenheid bij het werk van onze stichting.


S.J. van Driel 
M.Batelaan- van Ravestijn

Respect voor onze planeet

Onze missie
asd