icon arrow trash icon arrow links icon-Wereldbol icon-Blad icon-Voetafdruk maple-leaf binoculars checkmark book brain compass film-reel fish flower germs headdress island kayak mountain pagoda pine ruler saturn search snowflake tortoise dna flasks masks museum music palette rocket-ship settings snorkel vase play cross weekly-calendar shape
Omniversum is naar aanleiding van de corona lockdown tijdelijk gesloten. Meer informatie
Zaal Omniversum

Doelstellingen en (financiële) verantwoording

Stichting Continuïteit Omniversum

Doelstellingen en (financiële) verantwoording

Stichting Continuïteit Omniversum, een stichting zonder winstoogmerk, is gevestigd te Den Haag en heeft als doelstelling "het doorgeven van kennis over het menselijk leven, de natuur en onze planeet aan allen, die daarvoor een nieuwsgierige belangstelling koesteren, op zodanige wijze, dat zij daardoor verwonderd en geïnspireerd raken, kennis die essentieel is voor een duurzame samenleving en voorts het bevorderen van alles wat in brede zin bijdraagt tot de maatschappelijk relevante educatie en popularisering van wetenschappen en cultuur in al hun facetten, alsmede alles wat met vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord". 

Visie: “Omniversum brengt de boodschap dat we een beter leven hebben wanneer we ons inspannen om onze planeet te beschermen en met respect omgaan met alles dat en iedereen die daarop leeft. Dit doen we door onze bezoekers virtueel naar andere plaatsen te brengen. Door ze in contact te brengen met andere culturen realiseren zij zich dat we allen wereldburgers zijn.”

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor hoeft over schenkingen, erfstellingen en legaten geen schenkings- of successierecht betaald te worden.

RSIN-nummer: 816327075
Kamer van Koophandel: 27199039

Feitelijk en statutair gevestigd: President Kennedylaan 5, 2517 JK Den Haag
Telefoon kantoor: (geen reserveringen) 070 4168200

Telefoon theater: (informatie) 070 3545454
E-mail: administratie@omniversum.nl
Website: www.omniversum.nl
 

Bestuur 
S.J. van Driel (directeur) 
M. Batelaan- van Ravestijn (adjunct-directeur bedrijfsvoering)

Raad van Toezicht 
W. Bijleveld (voorzitter)
M.F. Schenkels
F. van Steenis 

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur voorziet de raad van toezicht -gevraagd en ongevraagd- tijdig van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad van toezicht en bespreekt periodiek met de raad de gang van zaken binnen de stichting. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.

De leden van het bestuur worden benoemd, geschorst of ontslagen door de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt het salaris van het bestuur vast. Buiten een vacatievergoeding en eventuele reiskosten mag de stichting geen uitkeringen doen aan de leden van de raad van toezicht.

Succes indicatoren 

De hoeveelheid bezoekers zijn voor ons bepalend voor de mate van succes. Het streven is om onze films bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen, zonder de continuïteit van de stichting in gevaar te brengen.  Dit houdt in dat we streven naar het in standhouden van een eigen vermogen dat ons in staat stelt de noodzakelijke investeringen te doen en een buffer vormt voor onverwachte tegenvallers. De toegangsprijs die wij vragen aan onze bezoekers zal daarom niet hoger zijn dan noodzakelijk. 

Inkomsten

De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van directe en indirecte exploitatie van het theater, het verstrekken van financiële of materiële hulp aan, het zich interesseren bij en het deelnemen in instellingen met een soortgelijk of aanverwant doel op het gebied van informatieoverdracht, kennisoverdracht, educatie, popularisering van wetenschappen en cultuur in al haar facetten. De geldmiddelen van de stichting bestaan o.a. uit subsidies en retributies, giften, donaties en vrijwillige bijdragen van natuurlijke- of rechtspersonen, erfstellingen en legaten, inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen en alle andere baten en inkomsten. 

Maatschappelijk en verantwoord ondernemen

Omniversum stelt zich ten doel om de negatieve gevolgen op de omgeving, als gevolg van haar handelen zoveel mogelijk te beperken. Er wordt bewust omgegaan met het gebruik van grondstoffen, door waar mogelijk het verbruik hiervan te verminderen of door ze op een zodanige manier te gebruiken dat ze recyclebaar zijn. Bij elke aankoop zullen we naast prijs en kwaliteit, het effect op de omgeving laten meewegen in onze keuze. 

Ten opzichte van onze bezoekers, partners en medewerkers zullen we altijd transparant handelen en oog hebben voor hun veiligheid en gezondheid.

Personeelsbeleid

Gemotiveerde, goed opgeleide en getrainde medewerkers, een prettige werksfeer en goede arbeidsomstandigheden zijn medebepalend voor het realiseren van onze missie en doelstellingen.  Leidinggevenden moeten vooral betrokken, richtinggevend, overtuigend en inspirerend zijn. Omniversum streeft naar een open cultuur, waarin plaats is voor de mening van eenieder.  Klantvriendelijkheid en service staan hoog in ons vaandel. 

Omniversum en haar medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Het verbeteren van de veiligheid voor zowel bezoekers als personeel is een belangrijk streven.

Respect voor onze planeet

Onze missie
asd