ANBI certificatie en verantwoording

Sinds december 2009, zijn alle activiteiten van Omniversum ondergebracht in de Stichting Continuïteit Omniversum. Deze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor hoeft over schenkingen, erfstellingen en legaten geen schenkings- of successierecht betaald te worden.

 

Stichting Continuïteit Omniversum, een stichting zonder winstoogmerk, is gevestigd te Den Haag en heeft als doelstelling “het doorgeven van kennis over het menselijk leven, de natuur en onze planeet aan allen, die daarvoor een nieuwsgierige belangstelling koesteren, op zodanige wijze, dat zij daardoor verwonderd en geïnspireerd raken, kennis die essentieel is voor een duurzame samenleving en voorts het bevorderen van alles wat in brede zin bijdraagt tot de maatschappelijk relevante educatie en popularisering van wetenschappen en cultuur in al hun facetten, alsmede alles wat met vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord”.

 

ANBI - algemeen nut beogende instelling, over ons

RSIN nummer: 816327075
Kamer van Koophandel: 27199039
Theateradres: President Kennedylaan 5, Den Haag
Postadres: Postbus 30313, 2500 GH Den Haag
Telefoon kantoor (geen reserveringen): 070 3073456
E-mail: administratie@omniversum.nl
Website: www.omniversum.nl

 

Directie 

B.I. Reijnhoudt (directeur)
M. Batelaan- van Ravestijn (adjunct directeur bedrijfsvoering)

 

Raad van Toezicht 

W. Bijleveld (voorzitter)
M.F. Schenkels

 

De directie is belast met het besturen van de stichting en verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De directie voorziet de raad van toezicht -gevraagd en ongevraagd- en tijdig van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad van toezicht en bespreekt periodiek met de raad de gang van zaken binnen de stichting. De directie is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.

 

De leden van de directie worden benoemd, geschorst of ontslagen door de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt het salaris van de directie vast.

Buiten een vacatievergoeding en eventuele reiskosten mag de stichting geen uitkeringen doen aan de leden van de raad van toezicht.