ANBI Certificatie en Verantwoording

ANBI certificatie en verantwoording

Stichting Continuïteit Omniversum

 

 

Stichting Continuïteit Omniversum, een stichting zonder winstoogmerk, is gevestigd te Den Haag en heeft als doelstelling “het doorgeven van kennis over het menselijk leven, de natuur en onze planeet aan allen, die daarvoor een nieuwsgierige belangstelling koesteren, op zodanige wijze, dat zij daardoor verwonderd en geïnspireerd raken, kennis die essentieel is voor een duurzame samenleving en voorts het bevorderen van alles wat in brede zin bijdraagt tot de maatschappelijk relevante educatie en popularisering van wetenschappen en cultuur in al hun facetten, alsmede alles wat met vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord”.

 

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor hoeft over schenkingen, erfstellingen en legaten geen schenkings- of successierecht betaald te worden.

 

RSIN nummer: 816327075
Kamer van Koophandel: 27199039
Statutair gevestigd: Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag
Theateradres: President Kennedylaan 5, 2517 JK Den Haag
Postadres: Postbus 30313, 2500 GH Den Haag
Telefoon kantoor: (geen reserveringen) 070 3073456
Telefoon theater: 0900 666 48 37
E-mail: administratie@omniversum.nl
Website: www.omniversum.nl

 

Bestuur

B.I. Reijnhoudt (directeur)
M. Batelaan- van Ravestijn (adjunct directeur bedrijfsvoering)

 

Raad van Toezicht
W. Bijleveld (voorzitter)
M.F. Schenkels
F. van Steenis

 

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur voorziet de raad van toezicht -gevraagd en ongevraagd- tijdig van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad van toezicht en bespreekt periodiek met de raad de gang van zaken binnen de stichting. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De leden van het bestuur worden benoemd, geschorst of ontslagen door de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt het salaris van het bestuur vast. Buiten een vacatievergoeding en eventuele reiskosten mag de stichting geen uitkeringen doen aan de leden van de raad van toezicht.

Succes indicatoren
De hoeveelheid bezoekers zijn voor ons bepalend voor de mate van succes. Het streven is om onze films bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen, zonder de continuïteit van de stichting in gevaar te brengen. Dit houdt in dat we streven naar het in stand houden van een eigen vermogen dat ons in staat stelt de noodzakelijke investeringen te doen en een buffer vormt voor onverwachte tegenvallers. De toegangsprijs die wij vragen aan onze bezoekers zal daarom niet hoger zijn dan noodzakelijk.

 

Inkomsten
De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van directe en indirecte exploitatie van het theater, het verstrekken van financiële of materiële hulp aan, het zich interesseren bij en het deelnemen in instellingen met een soortgelijk of aanverwant doel op het gebied van informatie overdracht, kennisoverdracht, educatie, popularisering van wetenschappen en cultuur in al haar facetten. De geldmiddelen van de stichting bestaan o.a. uit subsidies en retributies, giften, donaties en vrijwillige bijdragen van natuurlijke- of rechtspersonen, erfstellingen en legaten, inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen en alle andere baten en inkomsten.

 

Maatschappelijk en verantwoord ondernemen
Omniversum stelt zich tot doel om de negatieve gevolgen op de omgeving, als gevolg van haar handelen zoveel mogelijk te beperken. Er wordt bewust omgegaan met het gebruik van grondstoffen, door te kijken hoe we het verbruik hiervan kunnen verminderen of door ze op een zodanige manier te gebruiken dat ze recyclebaar zijn. Bij elke aankoop zullen we naast prijs en kwaliteit, het effect op de omgeving laten meewegen in onze keuze. Ten opzichte van onze bezoekers, partners en medewerkers zullen we altijd transparant handelen en oog hebben voor veiligheid en gezondheid van hen.

 

Personeelsbeleid
Gemotiveerde, goed opgeleide en getrainde medewerkers, een prettige werksfeer en goede arbeidsomstandigheden zijn medebepalend voor het realiseren van onze missie en doelstellingen. Leidinggevenden moeten vooral betrokken, richtinggevend, overtuigend en inspirerend zijn. Omniversum streeft naar een open cultuur, waarin plaats is voor de mening van een ieder. Klantvriendelijkheid en service staan hoog in ons vaandel. Omniversum en haar medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Het verbeteren van de veiligheid voor zowel bezoekers als personeel is een belangrijk streven.

Bestuursverslag

 

Activiteiten 2016
Op 15 februari is de film National Parks Adventure in première gegaan. Op de première was de Chargé d’ affaires van de ambassade van de Verenigde Staten aanwezig en hebben de gasten een lezing over de Nationale Parken in de Verenigde Staten gekregen. Net voor de zomervakantie is de film Giant Whales in de programmering opgenomen, in samenwerking met Greenpeace en de Plastic Soup Surfer. In oktober is A Beautiful Planet in première gegaan, ingesproken en publicitair ondersteund door André Kuipers. Naast deze film is tegelijkertijd ook Africa, the Serengeti opnieuw opgenomen in het filmprogramma.

 

Ook de samenwerking met de Volksuniversiteit is in 2016 gecontinueerd. Op 14 april en 2 juni verzorgde zij lezingen bij respectievelijk de films National Parks Adventure en D-Day, Normandy 1944. Op 5 oktober was Merlijn Tinga “de Plastic Soup Surfer” te gast om zijn doel en missie (het gescheiden inzamelen van plastic petflessen en daarmee het plastic afval in de zee te verminderen) bij het publiek onder de aandacht te brengen. Hij vertelde daarbij over de voorbereiding voor zijn oversteek naar England. Naar aanleiding van zijn bezoek aan ons theater zijn er in de foyer inzamelpunten voor petflessen geplaatst.

 

In de meivakantie presenteerde Omniversum het Globetrotter Filmfestival. Acht grootbeeldfilms en diverse activiteiten namen kinderen en hun ouders mee op een reis rond de wereld. Van Den Haag reisden men naar Kenia, Indonesië, Australië, West Papoea, China, de Verenigde Staten en Argentinië. Giel de Winter, van het populaire programma Stuk.TV, gaf tijdens de vakantie tweemaal een masterclass ‘Vloggen op Reis’ waar de jonge bezoekers de fijne kneepjes van het filmen op reis werd geleerd.

 

Na de zomervakantie is er een nieuwe lens geplaatst in de filmprojector, waardoor de lichtsterkte, de resolutie en de kleurenweergave aanzienlijk is verbeterd. In september mochten de lezers van National Geographic Junior gratis naar Omniversum. National Geographic Junior bestond 15 jaar en de jonge lezers werden gestimuleerd een film te bezoeken waar ze iets van konden opsteken.

 

Gedurende 2016 waren er verschillende sessies en meetings met Duurzaam Den Haag, het Museon en Omniversum om te brainstormen en afspraken te maken over toekomstige samenwerkingen. Als pilot is het Your Planet Festival gekozen, een project van Museon dat in oktober 2016 plaatsvond. De bedoeling is dat het Your Planet Festival een jaarlijks terugkerend evenement wordt.

 

Op 6 oktober was er een docentenavond georganiseerd voor de film A Beautiful Planet. De leraren werden op de hoogte gebracht van de nieuwe film met het bijbehorende scholenpakket dat onder meer lesmateriaal en combinatiemogelijkheden bevat. De film werd toegelicht door Hans van der Lande van Space Expo en ruimtevaartdeskundige Erik Laan. In november was er ook een lezing voor deze film in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart en de ESA en op een andere avond werd deze film gebruikt voor een lezing in samenwerking met de Volksuniversiteit waarin dieper werd ingegaan op (het behoud van) onze aarde.

In oktober is de Stichting P.I.T. (Partners in Toerisme) opgericht met als doel ‘het bevorderen van de samenwerking en samenhang tussen de toeristische attracties in Den Haag met als doel het vergroten van de positieve impact van de stichting op de Haagse economie en het trekken van meer bezoekers naar Den Haag’. Daarnaast zal de stichting gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente Den Haag omtrent het eerder genoemde.

 

Exploitatieresultaat en financiële positie
Het exploitatieresultaat over 2016 komt uit op € 178.598 negatief, na onttrekking uit het bestemmingsfonds. Ondanks de negatieve kasstroom van € 85.477 is de liquiditeitspositie zodanig dat de stichting financieel in goede gezondheid verkeert. We zijn ons bewust van het feit dat de toekomstige omschakeling naar digitale projectie een aanzienlijke investering vergt en de financiering hiervan heeft dan ook de volle aandacht van het bestuur.

 

Vooruitzichten 2017
In de begroting van 2017 gaan we uit van 270.000 bezoekers. De eerste nieuwe film (in februari 2017) is Fly me to the Moon, een animatiefilm voor kinderen. In mei wordt China, the rise of an Empire geprogrammeerd. Daarnaast wordt in februari gestart met het aanbieden van Virtual Reality Rides in de foyer en introduceren wij een nieuwe website waarmee ook de online verkoop van tickets van start zal gaan. De introductie van digitale projectie wordt verwacht in 2019. Dit betekent dat Omniversum nog is aangewezen op filmkopieën. Zoals het er nu naar uitziet zal er in de komende periode nog voldoende aanbod zijn van films om onze bezoekersaantallen op een redelijk peil te houden. Een transitie naar digitale projectie is nodig omdat steeds meer films alleen digitaal beschikbaar komen. Bovendien zal door de digitale projector ook de kwaliteit van de projectie verbeteren. Hierdoor zullen we in staat zijn onze bezoekers, nog meer dan in het verleden, de illusie te geven dat ze even in een andere wereld verblijven. Cruciaal is dat digitale projectie ons in staat stelt meer flexibel te zijn in de programmering, zodat we in de toekomst deze beter kunnen afstemmen op onze doelgroepen en de actualiteit. We kunnen hierdoor ook een betere aansluiting maken met de thema’s van onze partners.

 

Tot slot
Wij spreken onze dank uit aan onze bezoekers, onze partners en de Vereniging van Vrienden van het Museon en Omniversum voor hun interesse en bijdragen welke ons in staat hebben gesteld onze missie uit te kunnen voeren. Daarnaast danken wij onze medewerkers voor hun inzet en betrokkenheid bij het werk van onze stichting.

 

Financiële verantwoording

ANBI - algemeen nut beogende instelling, over ons